Omdat het ons kan schelen...

Servicevoorwaarden

Geldig vanaf: 1 april 2020

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum waarop u voor het eerst op "Ik ga akkoord" klikt (of een vergelijkbare knop of selectievakje) of een PSOhub gebruikt of opent, afhankelijk van wat eerder is (de "Ingangsdatum"). Deze voorwaarden hoeven niet te zijn ondertekend om bindend te zijn. U geeft aan dat u instemt met deze voorwaarden en het daarin opgenomen privacybeleid, en specifiek met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden zoals beschreven in het privacybeleid, dat kan worden bekeken op het PSOhub-privacypagina door op < “Ik ga akkoord” > (of vergelijkbare knop of selectievakje) op het moment dat u zich registreert voor PSOhub, een PSOhub-account aanmaakt of een Bestelling plaatst.  

Door het PSOhub-platform ("PSOhub") te gebruiken, stemt u ermee in om te voldoen aan en gebonden te zijn aan alle voorwaarden en bepalingen in deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden"). Bekijk ze zorgvuldig. Als u er niet mee instemt, mag u PSOhub niet gebruiken. Voor gratis producten geeft u ook uw instemming met deze voorwaarden aan door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het toepasselijke gratis product .  

Deze voorwaarden stellen een overeenkomst vast waarin uw ("u") rechten en verplichtingen worden uiteengezet, en die van PSOhub BV, de eigenaar van PSOhub, een in Nederland geregistreerd bedrijf ("bedrijf", "wij", "ons" of “onze”), met betrekking tot PSOhub en de diensten die via haar worden aangeboden.

 1. Acceptatie van Overeenkomst

U gaat akkoord met de voorwaarden die in deze Servicevoorwaarden worden beschreven. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden bij te werken of te herzien zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen, dus controleer de voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Als u PSOhub blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in de Voorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Onze voorwaarden worden up-to-date gehouden op PSOhub.com/terms-of-service.

 1. Auteursrecht

Alleen het bedrijf bezit alle rechten, titels en belangen, inclusief alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, in en op onze technologie, de inhoud en de service en alle suggesties, ideeën, verbeteringsverzoeken, feedback, aanbevelingen of andere informatie die door u wordt verstrekt . De naam PSOhub, het logo en alle productnamen die aan PSOhub zijn gekoppeld, zijn handelsmerken van het bedrijf of van derden en er wordt geen recht of licentie verleend om ze te gebruiken. Het kopiëren, herdistribueren, gebruiken of publiceren door u van dergelijke zaken of enig onderdeel van PSOhub is ten strengste verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op inhoud, documenten of andere materialen die via PSOhub worden bekeken. Het plaatsen van informatie of materialen op PSOhub houdt geen verklaring van afstand in van enig recht op dergelijke informatie en materialen. Een deel van de inhoud op het PSOhub-platform is auteursrechtelijk beschermd werk van derden.

 1. Privacybeleid

Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u akkoord met het PSOhub-privacybeleid en kunt u de PSOhub-gegevensbeschermingsovereenkomst bekijken op de PSOhub-pagina met privacybeleid . We behouden ons het recht voor om ons privacy- en beveiligingsbeleid en de gegevensbeschermingsovereenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Houd er rekening mee dat, omdat PSOhub een online applicatie is, we af en toe alle gebruikers op de hoogte moeten stellen van belangrijke aankondigingen met betrekking tot de werking van de PSOhub.

 1. Accounttoegang

In sommige gevallen is het nodig dat medewerkers van het bedrijf toegang hebben tot uw account en inhoud om een probleem te kunnen diagnosticeren. Wanneer u contact opneemt met ons ondersteuningsteam, wordt geïmpliceerd dat u medewerkers van het bedrijf indien nodig toegang geeft tot uw account om behulpzaam te zijn. Als u hulp wilt ontvangen zonder toestemming voor uw account, geef dit dan aan in uw communicatie met ons ondersteuningsteam en die verzoeken zullen voor zover mogelijk worden gehonoreerd.

 1. Gebruik van uw gegevens

Het bedrijf bezit geen gegevens, informatie of materiaal dat u of andere gebruikers indienen. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectueel eigendom of recht om alle klantgegevens die u indient te gebruiken, en het Bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen, corrigeren, vernietiging, beschadiging, verlies of het niet opslaan van klantgegevens. Op uw verzoek kan het Bedrijf alle toepasselijke klantgegevens verwijderen, wijzigen, bewerken of anderszins wijzigen.

Bedrijf behoudt zich het recht voor om klantgegevens achter te houden, te verwijderen en/of weg te gooien zonder kennisgeving voor enige schending van de Overeenkomst. Bij beëindiging wegens schending van de Overeenkomst, houdt uw recht op toegang tot of gebruik van klantgegevens onmiddellijk op en zijn we niet verplicht om klantgegevens te behouden of door te sturen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en in overeenstemming met het land- specifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op PSOhub.

Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil PSOhub het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

 1. Uw verantwoordelijkheden

Alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersaccount zijn uw verantwoordelijkheid en dienen zich te houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en buitenlandse wetten, verdragen en voorschriften in verband met uw gebruik van PSOhub, inclusief die met betrekking tot gegevensprivacy, internationale communicatie en de overdracht van technische of persoonlijke gegevens. Bovendien bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle interne beleidslijnen, procedures en voorschriften die vereist zijn door uw werkgever en/of de toepasselijke beheerder(s) van uw account. U dient (1) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van een wachtwoord of account of enige andere bekende of vermoede inbreuk op de beveiliging; (2) onmiddellijk aan ons rapporteren en redelijke inspanningen leveren om onmiddellijk te stoppen met het kopiëren of verspreiden van inhoud waarvan u of andere gebruikers weten of vermoeden dat deze deze overeenkomst of de intellectuele eigendomsrechten van derden schenden; (3) en zich niet voordoen als een andere gebruiker of valse identiteitsgegevens verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van PSOhub.

 1. Toegestaan gebruik en licentieverlening

Bedrijf verleent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, wereldwijd recht om PSOhub te gebruiken, uitsluitend voor uw eigen interne zakelijke doeleinden, met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn voorbehouden aan het Bedrijf en zijn licentiegevers.

U mag niet: (1) licentie verlenen, in sublicentie geven, verkopen, doorverkopen, overdragen, toewijzen, distribueren of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan een derde partij PSOhub of de inhoud op enigerlei wijze; (2) wijzigen of afgeleide werken maken op basis van PSOhub of de inhoud; (3) internet "links" naar PSOhub of inhoud op een andere server of draadloos of op internet gebaseerd apparaat te "framen" of "spiegelen"; (4) of reverse-engineering of toegang tot PSOhub om (a) een concurrerend product of service te bouwen, (b) een product te bouwen met behulp van vergelijkbare ideeën, functies, functies of afbeeldingen van PSOhub, of (c) ideeën, functies, functies of afbeeldingen van PSOhub.

U mag PSOhub alleen gebruiken voor uw interne zakelijke doeleinden en u zult niet: (1) spam of anderszins dubbele of ongevraagde berichten verzenden in strijd met de toepasselijke wetgeving; (2) het verzenden of opslaan van inbreukmakend, obsceen, bedreigend, lasterlijk of anderszins onwettig of onrechtmatig materiaal, inclusief materiaal dat schadelijk is voor kinderen of in strijd is met de privacyrechten van derden; (3) materiaal verzenden of opslaan dat softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercode, bestanden, scripts, agenten of programma's bevat; (4) interfereren met of verstoren van de integriteit of prestaties van de Service of de gegevens daarin; of (5) proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Service of de gerelateerde systemen of netwerken.

 1. Voorwaarden voor betaling, terugbetalingen, upgrades en downgraden

Een geldige creditcard is vereist voor het betalen van accounts.

De Service wordt vooraf gefactureerd op jaarbasis en kan niet worden gerestitueerd. Er zijn geen restituties of tegoeden voor gedeeltelijke servicemaanden, upgrades/downgrades of restituties voor maanden die niet zijn gebruikt met een open account. Om iedereen gelijk te behandelen, worden er geen uitzonderingen gemaakt.

Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of heffingen die worden opgelegd door belastingautoriteiten, en u bent verantwoordelijk voor de betaling van al dergelijke belastingen, heffingen of heffingen.

Voor elke upgrade of downgrade op abonnementsniveau wordt bij uw volgende betalingscyclus automatisch het nieuwe tarief in rekening gebracht op uw creditcard.

Het downgraden van uw Service kan leiden tot verlies van Inhoud, functies of capaciteit van uw Account. Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke schade.

 1. Annulering en beëindiging

U bent als enige verantwoordelijk voor het correct annuleren van uw account. Een e-mail of telefonisch verzoek om uw account te annuleren, wordt niet als annulering beschouwd. U kunt uw account op elk moment annuleren door op de accountlink op de pagina Instellingen te klikken. Het accountscherm biedt een eenvoudige annuleringslink.

Al uw inhoud wordt bij annulering onmiddellijk verwijderd uit de actieve PSOhub-service. Deze informatie kan niet worden hersteld nadat uw account is geannuleerd.

Als u de Dienst opzegt vóór het einde van uw huidige volgestorte cyclus (maand of jaar), wordt uw opzegging onmiddellijk van kracht en worden er geen kosten meer in rekening gebracht.

Het bedrijf heeft naar eigen goeddunken het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk en al het huidige of toekomstige gebruik van PSOhub om welke reden dan ook te allen tijde te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Dienst zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en de verbeurdverklaring en afstand doen van alle Inhoud in uw Account. PSOhub behoudt zich het recht voor om op elk moment service aan iemand te weigeren om welke reden dan ook.

 1. Inhoud van derden

Inhoud van derden kan op de PSOhub-website verschijnen of kan toegankelijk zijn via links. Een dergelijke activiteit en alle voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke activiteiten, zijn uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij. Het Bedrijf en zijn licentiegevers zijn niet aansprakelijk, verplicht of verantwoordelijk voor dergelijke correspondentie, aankoop of promotie tussen u en een dergelijke derde partij. We onderschrijven geen sites op internet die zijn gelinkt via PSOhub of de PSOhub-website, en in geen geval zullen het Bedrijf of zijn licentiegevers verantwoordelijk zijn voor enige inhoud, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites. We leveren PSOhub aan u in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. U erkent echter dat bepaalde externe leveranciers van aanvullende software, hardware of diensten uw toestemming kunnen vereisen voor aanvullende of andere licentie- of andere voorwaarden voorafgaand aan uw gebruik van of toegang tot dergelijke software, hardware of diensten.

 1. Schadeloosstelling

U stemt ermee in het Bedrijf, zijn licentiegevers en de moederorganisaties, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, advocaten en agenten van elk van deze partijen te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocatenhonoraria en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met: (1) een claim waarin wordt beweerd dat het gebruik van de klantgegevens inbreuk maakt op de rechten van of schade heeft berokkend aan een derde partij; (2) een claim, die, indien waar, een schending door u van uw verklaringen en garanties zou vormen; of (3) een claim die voortvloeit uit de schending door u of andere gebruikers van deze Overeenkomst, op voorwaarde dat Bedrijf (a) u onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de claim; (b) u de volledige controle geeft over de verdediging en schikking van de claim (op voorwaarde dat u geen enkele claim kunt schikken of verdedigen, tenzij u Bedrijf onvoorwaardelijk vrijwaart van alle aansprakelijkheid en een dergelijke schikking geen invloed heeft op de activiteiten of service van het bedrijf); (c) u alle beschikbare informatie en hulp biedt; (d) en een dergelijke claim niet heeft gecompromitteerd of afgewikkeld.

 1. Verklaringen en garanties

Elke partij verklaart en garandeert dat zij de wettelijke bevoegdheid en bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan. Het Bedrijf verklaart en garandeert dat het PSOhub zal leveren op een manier die consistent is met de algemene industrienormen die redelijkerwijs van toepassing zijn op de levering daarvan en dat PSOhub onder normaal gebruik en onder normale omstandigheden substantieel zal presteren in overeenstemming met de online helpdocumentatie van het bedrijf.

U verklaart en garandeert dat u uzelf niet ten onrechte hebt geïdentificeerd of valse informatie hebt verstrekt om toegang te krijgen tot de PSOhub en dat uw factureringsgegevens correct zijn.

 1. Disclaimer

Het bedrijf en zijn licentiegevers geven geen verklaring, garantie of garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, tijdigheid, kwaliteit, geschiktheid, waarheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de service of enige inhoud. Het Bedrijf en zijn licentiegevers verklaren of garanderen niet dat: (1) HET GEBRUIK VAN DE SERVICE VEILIG, TIJDIG, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF IN COMBINATIE WERKEN MET ENIGE ANDERE HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEEM OF GEGEVENS, (2) DE SERVICE ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF VERWACHTINGEN, (3) ALLE OPGESLAGEN GEGEVENS ZULLEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, (4) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U VIA DE DIENST IS GEKOCHT OF VERKREGEN, ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF VERWACHTINGEN (5) FOUTEN OF DEFECTEN ZULLEN WORDEN HERSTELD, OF (6) DE SERVICE OF DE SERVER(S) DIE DE SERVICE BESCHIKBAAR MAKEN ZIJN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. De service en alle inhoud wordt strikt op »as is« basis aan u geleverd. ALLE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK OP HET RECHT VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT VAN HET BEDRIJF EN HAAR LICENTIEGEVERS.

 1. Internetvertragingen

PSOhub-diensten kunnen onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie. Bedrijf IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGINGEN, STORINGEN IN DE LEVERING OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DERGELIJKE PROBLEMEN.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies, letsel, claim, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook die op enigerlei wijze voortvloeit uit (a) fouten of weglatingen van PSOhub, (b) de onbeschikbaarheid of onderbreking van PSOhub of enige functies daarvan , (c) uw gebruik van PSOhub, (d) de inhoud op PSOhub, of (e) enige vertraging of storing in de uitvoering buiten onze controle. Iedere aansprakelijkheid van Bedrijf is beperkt tot een maximum bedrag gelijk aan het abonnementsgeld dat U voor 3 maanden dient te betalen.    

 1. Wijzigingen in algemene voorwaarden

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst, het beleid en de Gegevensverwerkingsovereenkomst met betrekking tot PSOhub op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op PSOhub. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van deze Overeenkomst. Voortgezet gebruik van PSOhub na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen. Onze voorwaarden worden up-to-date gehouden op PSOhub.com/terms-of-service.

 1. Opdracht

Deze overeenkomst mag niet door u worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, maar kan zonder uw toestemming door het bedrijf worden overgedragen aan (a) een moeder- of dochteronderneming, (b) een verkrijger van activa, of (c) een opvolger door fusie. Elke vermeende toewijzing in strijd met deze sectie is nietig.

 1. Algemeen

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, acties, claims of rechtsgronden die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of het gebruik van PSOhub zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Rechtbank van Amsterdam.

Als een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, dan zullen deze bepaling(en) zo goed mogelijk worden geïnterpreteerd om de bedoelingen van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling(en) weer te geven. ), waarbij alle andere bepalingen volledig van kracht blijven.

Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en het Bedrijf als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van PSOhub. Het nalaten van het Bedrijf om enig recht of een bepaling in deze Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling, tenzij het Bedrijf dit schriftelijk heeft erkend en ermee ingestemd. Deze Overeenkomst, samen met alle toepasselijke Facturen, omvat de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf en vervangt alle eerdere of gelijktijdige onderhandelingen, discussies of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen met betrekking tot het hierin vervatte onderwerp.